EU fondovi i bespovratna sredstva (potpore)

Ukratko o EU fondovima

Republici Hrvatskoj su u razdoblju 2014.2020. godine na raspolaganju sredstva iz pet Europskih strukturnih i investicijskih  fondova (dalje u tekstu: EU fondovi), s ukupno raspoloživim iznosom od 10,7 mlrd. EUR, alociranim kako slijedi:

 • Kohezijski fond namijenjen za velike infrastrukturne projekte iz područja prometa i zaštite okoliša. Korisnici sredstva iz ovog fonda su tijela javne uprave.
 • Europski fond za regionalni razvoj namijenjen je za ulaganja u malo i srednje poduzetništvo, proizvodnju, turizam, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, ulaganja u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (IKT), inovacije, istraživanja i razvoj, regionalnu i lokalnu infrastrukturu, itd.
 • Europski socijalni fond namijenjen za poticanje zapošljavanja, obrazovanje, socijalnu uključivost i borbu protiv siromaštva, učinkovitu javnu upravu. Za sredstva iz ovog fonda mogu se prijaviti javne ustanove, instituti, obrazovne ustanove, udruge, organizacije civilnog društva, domovi socijalne skrbi, komore, vjerske zajednice, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe za posredovanje pri zapošljavanju, područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sl.
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj namijenjen je poljoprivrednicima.
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo namijenjen je sektoru ribarstva.

 

Što nudi Maksima savjetovanje

U svrhu korištenja bespovratnih sredstava (potpora) iz EU fondova i drugih izvora Maksima savjetovanje nudi sljedeće usluge:

Utvrđivanje prihvatljivosti prijavitelja

Za većinu natječaja može se reći da postoje standardni uvjeti tko se ne može prijaviti na natječaj i oni se odnose na vremensku dimenziju proteklog poslovanja poduzetnika, financijsko stanje, urednost u podmirivanju obveza, (ne)uključenju u sustav PDV-a, broju zaposlenih, itd.  Međutim, u svakom pojedinačnom natječaju je propisano tko može biti korisnik potpore iz natječaja, odnosno tko je prihvatljiv prijavitelj za određeninatječaj.

Potencijalnom prijavitelju pružamo točnu i potpunu informaciju može li se prijaviti na natječaje za bespovratna sredstva, odnosno što treba napraviti kako bi bio kvalificiran za prijavu na natječaj.

Utvrđivanje prihvatljivosti projekta

Iako prijavitelj može ispunjavati sve uvjete za prijavu na natječaj, to ne znači da je i namjeravani projekt prihvatljiv. Prihvatljivost projekta vezana jei na vrijeme dopuštenog započinjanja projekta i njegova završetka. Pored toga, u natječajima se navode i drugi uvjeti za prihvatljivost projekta, koji ovise o namjeni i ciljevima natječaja.

Prijavitelju pružamo točnu i potpunu informaciju je li njegov projekt prihvatljiv za određeni natječaj, odnosno pružamo informaciju za koji drugi natječaj bi njegov projekt bio prihvatljiv,u kojem statusu je taj natječaj, odnosno kada se očekuje otvaranje tog natječaja. Pored toga, savjetujemo klijenta što treba napraviti kako bi njegov projekt mogao postati prihvatljiv za određeni natječaj.

Pronalazak odgovarajućeg natječaja

U većini slučajeva klijent ima samo ideju projekta koji želi pokrenuti te iskoristiti mogućnost bespovratnih sredstava, ali ne zna na koji natječaj bi se mogao prijaviti i po kojoj osnovi realizirati mogućnost korištenja bespovratnih sredstava. Tada klijentu pružamo uslugu pronalaska odgovarajućeg natječaja uz utvrđivanje njegove prihvatljivosti, uključujući i prihvatljivost projekta, uz eventualno savjetovanje što treba napraviti kako bi postao prihvatljiv i kako bi iskoristio što veći iznos bespovratnih sredstava.

Priprema projekta  i izrada projektne dokumentacije

Ukoliko klijent ima samo ideju poduzetničkog pothvata, a to je u pravilu slučaj, tada tu ideju pretvaramo u osmišljeni projekt, koji treba imati  ima svoje razrađene ciljeve, proračun, aktivnosti i rezultate kako bi bio prihvatljiv za određeni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava. Klijentu pružamo uslugu pripreme cjelokupne natječajne dokumentacije (projektne prijave), koja standardno obuhvaća:

 • Izradu studije izvodljivosti / poslovnog plana
 • Popunjavanje obrazaca propisanih natječajem
 • Dostavu propisanih priloga

Zatvaranje financijske konstrukcije

Ukupna vrijednost projekta može se financirati iz vlastitih sredstva, kreditnih sredstva i potpore. Kod većine natječaja, uz iznimku natječaja za djelatnost Poljoprivrede i Ribarstva, potrebno je imati u potpunosti zatvorenu financijsku konstrukciju prilikom predaje prijave na natječaj. To znači da poduzetnik prije same prijave na natječaj treba imati zatvorenu financijsku konstrukciju projekta, odnosno uz projektnu prijavu treba dostaviti odgovarajuće dokaze o načinu financiranja projekta (obvezujuće pismo namjere banke, dokaz o namjenski deponiranim vlastitim sredstvima, i sl.).

Klijentu pružamo uslugu savjetovanja kako na optimalan način zatvoriti financijsku konstrukciju, koja može uključivati izradu kreditnog zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom za financiranje putem poslovne banke ili HBOR-a i/ili korištenja jamstva HAMAG BICRO-a, odnosno garancija poslovne banke.

Kod razmatranja načina zatvaranja financijske konstrukcije, bitno je imati u vidu da isplata potpora u pravilu funkcionira kao nadoknada (refundacija) već plaćenih troškova. Znači, prvo poduzetnik plati račune, a onda u propisanim rokovima šalje zahtjev za isplatu potpore, koja se zatim isplaćuje. U nekim natječajima postoji mogućnost isplate određenog dijela potpore u obliku predujma, za koji je onda obično potrebna i garancija banke. 

U svakom slučaju postoji određeno vremensko razdoblje između plaćanja troškova i refudacije kroz potporu, pa treba voditi računa o dovoljnim sredstvima kojima će se premostiti takva vremenska odstupanja, uključujući i moguća kašnjenja u isplatama potpore. U tom smislu, najbolje je prilikom zatvaranja financijske konstrukcije osigurati cjelokupan iznos projekta kroz vlastita sredstva i/ili kreditna sredstva, kako poduzetnik ne bi došao u probleme zbog vremenskog odstupanja s isplatama potpora.

Provedba projekta

Nakon odobrenja dodjele bespovratnih sredstava između prijavitelja (korisnika potpore) i ugovornog tijela potpisuje se  ugovor, kojim su definirane daljnje obveze korisnika potpore za vrijeme trajanja projekta, ali i određeno vrijeme nakon njegovog završetka.

Obveze korisnika potpore za vrijeme provedbe projekta odnose se na način korištenja bespovratnih sredstava, proceduru nabave sredstava, isplate potpore iizvještavanjeo provođenju projekta.

Klijentu pružamo uslugu:

 • provođenja nabave u skladu s propisanim postupcima
 • praćenja i izvješćivanja nadležnog tijela o provedbi projekta
 • dokumentiranja i izrade zahtjeva za isplatu potpore

Dosadašnja iskustva pokazuju da, radi lošeg planiranja i nepoštivanja procedura,određeni dio korisnika sredstava ne uspije u potpunosti iskoristiti odobrena bespovratna sredstva te je stoga bitno voditi računa o pravilnoj provedbi projekta za koji je odobrena potpora.